Vedtægter

§ 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Gavstrik.

§ 2 FORENINGENS FORMÅL Gavstrik vil med alvor og humør - være et forum for mennesker med strik/garn som hobby/arbejde - styrke strikning som håndarbejde, hobby og kunstnerisk udtryksform - udbrede kendskab til strikningens historie/kultur-historie.

§ 3 MEDLEMSKAB Enhver, der interesserer sig for foreningens formål, kan blive medlem; det være sig ”almindelige” strikkeglade, strikdesignere, garnfirmaer, uddannelsesinstitutioner og forretninger. Medlemskabet er personligt; men institutioner, firmaer, biblioteker o.lign tegner sig gennem en person, som repræsenterer medlemskabet. Ved generalforsamling har alle personer, der har betalt kontingent, stemmeret.

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 15. maj. Indkaldelse sker med mindst tre ugers varsel ved meddelelse i foreningens blad, hvor også foreløbig dagsorden er trykt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet finder sted. Stk. 3 Dagsorden for den årlige generalforsamling omfatter behandling af minimum følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 4) Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 5) Forslag fra medlemmer 6) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 7) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 8) Eventuelt Stk. 4 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal mellem de tilstedeværende medlemmer. Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget ikke vedtaget.Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, hvor dette er meddelt på den udsendte dagsorden, (dvs. blad nr. 4 året før end generalforsamlingen). For at en vedtægtsændring kan vedtages, kræves dog, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for. Dirigenten afgør, hvorledes afstemningen skal foregå. Såfremt mindst 1 medlem kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning. Stk. 5 Ved valg til bestyrelsen må hvert medlem afgive stemme på lige så mange kandidater som skal vælges ind. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

§ 5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, enten når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst ¼ af medlemmerne forlanger det. En sådan generalforsamling kan indkaldes gennem bladet eller ved direkte skriftlig henvendelse til medlemmerne med 3 ugers varsel.

§ 6 BESTYRELSEN Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 – 6 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen ved den årlige generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Valget skal dog ske forskudt, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. I bestyrelsen skal være en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest muligt efter generalforsamlingen, hvorefter bestyrelsens sammensætning offentliggøres. Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Foreningen kan ikke hæfte for mere end den til en hver tid eksisterende beholdning. Revisor, revisorsuppleant og suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Foreningens bestyrelse er ulønnet. Ved ’borgerkrig’ i bestyrelsen indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§ 7 REGNSKABSÅR Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 8 KONTINGENT Foreningens kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet dækker primært trykning og udgivelse af foreningens blad, porto, øvrige udsendelser som nyhedsbreve etc. Medlemmer, som ikke har betalt kontingent efter 2 opkrævninger, slettes som medlem, og vedkommende kan ikke optages på ny, før al restance er betalt.

§ 9 BLAD OG ANDRE MEDIEPLATFORME Foreningens brug af de forskellige medieplatforme er bestyrelsens ansvar. Derfor udpeger bestyrelsen en kontaktperson til at varetage samarbejdet omkring hver enkelt medieplatform.(Blad, hjemmeside etc.)

§ 10 OPLØSNING AF FORENINGEN Foreningen kan opløses ved en generalforsamling indkaldt med mindst 14 dages varsel med dette punkt på dagsordenen. Hvis et flertal vedtager opløsningen og mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, træder opløsningen i kraft. Ellers kan der indkaldes til ny generalforsamling, tidligst 14 dage og senest 4 uger senere, hvor foreningens opløsning kan vedtages ved almindeligt flertal. Ved foreningens evt. opløsning udpeger den ekstraordinære generalforsamling 3 personer med det formål at uddele foreningens likvider til personer og/eller projekter, der gavner foreningens formål.

(Vedtaget 3. marts 2018)

Webmaster Helle Larson
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk