Referat
 

Referat af generalforsamling afholdt i Sæby, den 4. marts 2017

 
Pkt. 1. Valg af dirigent
 
Til dirigent blev valgt Kirsten Futtrup.
Det blev konstateret, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.
 
Pkt. 2. Formandens beretning
 
Kirja fortalte om tabet af Ellen. Karen Rønne har overtaget Ellens opgaver.
Bestyrelsen har hjulpet Ellens mand med at sortere Ellens beholdning af garn og bøger. Ellens mand
vil så prøve at sælge garnet, og nogle af bøgerne blev solgt på årsmødet.
Anne Ørskov blev valgt ind i bestyrelsen, men ønskede efter to møder at trække sig fra posten.
Foreningens anden suppleant, Pia Lyngsie, indtrådte derefter i bestyrelsen.
Kirja fortalte efterfølgende om de af årets festivaler, som bestyrelsen har deltaget i.
Hun opfordrede derefter til, at medlemmerne indsender materiale til i bladet, eventuelt lidt opskrifter.
Ideer til fejring af Gavstriks jubilæum blev efterlyst.
De nye foldere blev præsenteret.
Nete fortalte om ”de små bluser”, som medlemmerne har strikket.
Der er indkommet over 100 bluser.
Opskriften ligger på hjemmesiden.
Hele ordlyden bliver gengivet i bladet.
 
Pkt. 3 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 
Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Regnskabet udviser et overskud på ca. kr.3.000.
Regnskab samt budget ligger på hjemmesiden.
 
 
Pkt. 4 Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
 
Budgettet for 2017 blev godkendt.
Kontingentet forbliver uændret.
 
Pkt. 5 Forslag fra medlemmerne
 
Der er ikke indkommet nogen forslag.
 
Pkt. 6 Forslag til vedtægtændring
 
Forslaget udsættes til næste generalforsamling, da det ikke blev præsenteret sammen med generalforsamlingens dagsorden.
 
Pkt. 7 .Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
 
På valg var Lone, Nete samt Pia..
Alle modtager genvalg og blev genvalgt.
Som suppleant blev valgte Mette Lausen og Grete Sørensen.
Det blev foreslået, at det blev meldt ud inden generalforsamlingen, hvem af bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne, der er på valg.
 
Pkt. 8. Valg af revisor og første revisorsuppleant
 
Bente Lippert og Birgit Buch-Jepsen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant
 
Pkt. 8. Eventuelt
 
Bestyrelsen præsenterede sig,
 
Det blev igen drøftet, om budgettet til årsmødet skal gå i nul, og hvem, og hvor mange, der får betalt årsmødet.
Det blev nævnt, om bladet eventuelt kan udsendes digitalt. Det blev ved håndsoprækning konstateret, at der er stor opbakning til, at bladet bliver udsendt med posten.
 
Norma Mose/ 2017.03.11
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk